مقالات

با شک چگونه برخورد کنیم


با شک چگونه برخورد کنیم

(بر گرفته از کتاب گامهایی به سوی مسیح از خانم الن وایت)

بسیاری از مردم ، بویژه آنانی که در زندگی مسیح بی تجربه هستند، بعضی وقتها در مقابل عقاید تردید آمیز دچار آشفتگی می شوند. در کتاب مقدس مطالب زیادی وجود دارد که آنان قادر به توجیه و حتی درک آن نیستند، و شیطان از این موضوع استفاده می کند تا ایمان ایشان را نسبت به کتاب مقدس که وحی خداوند است متزلزل کند. آنان از خود می پرسند، چگونه مسیر درست را بشناسیم؟ و اگر کتاب مقدس واقعا کلام خداست، چگونه می توان از این تردیدها و آشفتگی ها خلاص شویم؟

خداوند هرگز بدون ارایه شواهد کافی که ایمان ما بر اساس آن بنا می شود، از ما انتظار ندارد تا چیزی را باور کنیم. وجود او، سیرت او صداقت کلام او، همگی بر اساس شواهدی بنیان نهاده شده اند و این شواهد بسیار فراوان است. با این وجود خداوند هرگز احتمال شک و تردید را از میان بر نداشته است. ایمان ما باید یر اساس شواهد استوار گردد نه به تظاهر، آنانی که مایلند به همه چیز شک کنند، فرصت خواهند داشت اما آنانی که واقعا مشتاق شناخت حقیقت هستند، شواهد فراوانی خواهند یافت تا ایمانشان را بنا کنند.

برای افکار محدود و فانی، غیر ممکن است که ماهیت اعمال مربوط به ذات لایتناهی را در ک کند. ذات مقدس خداوند باید همواره برای با هوش ترین و فرهیخته ترین اندیشه ها در هاله ای از اسرار پوشیده بماند،“آیا عمق های خدا را می توانی دریافت نمود؟ یا به عمق قادر مطلق توانی رسید؟ مثل بلندیهای آسمان است، چه خواهی کرد؟ عمیق تر از هاویه است چه توانی دانست؟” (ایوب ١١ آیات ٧ و ٨).

پولس رسول می گوید:“وه که چه ژرف است دولت، حکمت و علم خدا، تقدیرهای او کاوش ناپذیر است و راههایش درک ناشدنی !” ( رومیان ١١ آیه ٣٣). هرچند که “ ابرها و ظلمت غلیظ گرداگرد اوست”، “عدل و انصاف قاعده تخت اوست” (مزامیر ٩٧ آیه ٢). ما از رفتارهای او با خودمان و انگیزه هایی که او بوسطه آنها عمی می کند، به آن اندازه ای می فهمیم که بتوانیم محبت و رحمت بیکران او را بشناسیم. و آن اندازه از اهداف او را می توانیم درک کنیم که دانستن آن به خیریت ماست. و برای بیشتر از این باید هم چنین به دستان پرقدرت و قلب پر از محبت او، اعتماد کنیم.

کلام خداوند، همانند سیرت بانی آن، اسراری را بیان می کند که هرکز نمی تواند بوسیله مخلوقات فانی و اندیشه های محدود، درک شود. ورود گناه به جهان، تجسم خدا بصورت انسان، اعطای حیات تازه، قیامت و بسیاری از موضوعات دیگر که در کتاب مقدس بیان شده است، اسراری هستند که اندیشه و ذهن محدود انسان نمی تواند آن را تشریح و درک کند. با این حال دلیلی ندارد که به خداوند شک کنیم، زیرا نمی توانیم اسرار قدرت الهی را درک کنیم. در عالم طبیعت نیز همواره اسراری وجود دارد که نمی توانیم آن را درک کنیم. ابتدایی ترین شکل حیات، در میان موجودات زنده آنقدر پیچیده است که خردمند ترین فرد در میان طبیعی دانان، از شرح و تحلیلی آن عاجز هستند. هر جا که بنگرید، شگفتی هایی وجود دارد که ورای درک و فهم ماست. بنابراین، اگر متوجه شویم که در دنیای روحانی نیز اسراری وجود دارند که قادر به درک انها نیستیم، باز هم باید شگفت زده شویم؟ مشکل اصلی، صرفا در ناتوانی و محدود بودن اندیشه انسانی نهفته است. خداوند در آیات کتاب مقدس شواهد کافی در مورد ماهیت الهی این آیات را به ما داده است و نباید به کلام او شک کنیم، چرا که قادر به فهم همه اسرار آفرینش او نیستیم.

پطرس رسول می گوید: که در کتاب مقدس، “ بعضی چیزهاست که فهمیدن آنها مشکل است ….. و مردمان بی علم و ناپایدار، آنها را مثل سایر کتب تحریف می کنند تا به هلاکت خود برسند” ( دوم پطرس ٣ آیه ١٦). موضوعات مشکل کتا ب مقدس از سوی شکاکین به عنوان یک حربه بر علیه آن مورد استفاده قرار گرفته است. با این وجود مخالفت آنان دلایل قوی تری را در تایید الهامی بودن آن فراهم کرده است. اگر این کتاب شامل رازهای شگفت انگیز آفرینش نبود، به نحوی که می توانستیم آنرا براحتی درک کنیم،و اگر عظمت و بزرگی آن با اندیشه های انسانی قابل فهم بود، د رآنصورت این کتا ب نمی توانست استوارنامه راستین اقتدار الهی باشد. عظمت و اسرار آمیز بودن موضوعات ارایه شده در کتاب مقدس باید روح ایمان را به خواننده الهام کند.

کتاب مقدس حقایق الهی را بسادگی و متناسب با نیازها و خواسته های قلبی انسان آشکار می کند. همان حقایقی که عالی ترین و با استعداد ترین افکار را آشفته و مسحور کرده است. عامی ترین و ناآگاه ترین اذهان را قادر می سازد تا طریق نجات و رستگاری را تشخیص دهند. با این وجود، حقایقی که بسادگی ارایه شده اند، بر روی مفاهیمی آنچنان رفیع، وسیع و لایتناهی و رای درک و فهم انسانی استوار گردیده اند که می توانیم آنها را فقط به این دلیل که خداوند فرموده است، باور کنیم.

به این نحو، نقشه نجات ما برای ما آشکار می شود تا هرکس بتواند اقداماتی را که باید برای توبه کردن در حضور خدا و ایمان آوردن به خداوند عیسی مسیح، به عمل آورد درک کرده و به طریق تعیین شده از سوی خداوند، نجات یابد. با این وجود در زیر این حقایق ساده و قابل فهم، اسراری نهفته است که پوشیده شده در جلال اوست، اسراری که ذهن را در تفحصش مقهور می کند، اما جوینده مخلص و صادق را که با احترام و ایمان در طلب حقیقت می باشد، الهام خواهد بخشید.چنین شخصی، هر چه بیشتر در کتاب مقدس تفحص می کند، باور او عمیق تر می شود که این کتاب، کلام خدای زنده است و عقل و خرد انسانی در مقابل عظمت و شکوه مربوط به مکاشفه الهی، سر تعظیم فرود می آورد.

اعتراف به اینکه نمی توانیم حقایق عظیم مربوط به کتاب مقدس را کاملا درک کنیم، صرفا پذیرفتن این حقیقت است که اندیشه محدود انسانی در فهم حقایق لایتناهی ناکافی است.و اینکه انسان با معرفت محدود بشری خود از درک اهداف و مقاصد خدای قادر مطلق عاجز است.

از آنجا که افراد شکاک و بی ایمان نمی توانند تمامی اسرار آن را درک کنند، به ناچار، کلام خداوند را انکار می کنند. هم چنین، همه آنانی که ادعا می کنند، به کتاب مقدس ایمان دارند، از این خطر در امان نیستند. پولس رسول می گوید: “ ای برادران هشیار باشید که از شما کسی دل شرور و بی ایمان نداشته باشد، که از خدای زنده رویگردان شود.” (عبرانیان ٣ آیه ١٢). مطالعه دقیق کتاب تعالیم مقدس و تفحص در “اعماق خدا” تا آنجا که در کتاب مقدس مکاشفه شده است، امری صحیح و منطقی است. (اول قرنتیان ٢ آیه ١٠)، با این حال، “چیزهای مخفی از آن یهوه خدای ماست”.، “اما چیزهای مکشوف تا به ابد از آن ما و فرزندان ماست”. (تثنیه ٢٩ آیه ٢٩). کار شیطان این است که استعدادهای جستجوگر اندیشه را منحرف سازد، به طوری که تحقیق در کتاب مقدس با نوعی غرور ویژه آمیخته می گردد. بنابراین اگر افراد نتوانند، همه قسمتهای کتاب مقدس را به شکل قانع کننده ای برای خودشان تحلیل نمایند، احساس بی صبری و شکست خواهند کرد. اعتراف به این حقیقت که نمی توانند کلام وحی خداوند را درک کنند، برای ایشان مایه حقارت بسیار خواهد بود. آنان میل ندارند صبورانه در انتظار بمانند تا خداوند حقایق را برای ایشان آشکار کند. چنین افرادی تصور می کنند که حکمت ناقص و محدود انسانی، می تواند ایشان را قادر سازد تا حقایق کتاب مقدس را درک کنند،و با شکست در این امر، سندیت و معتبر بودن آن را انکار می کنند. حقیقت این است که بسیاری از این فرضیه ها و تعالیم رایج که به گمان عموم از کتاب مقدس استخراج شده است، در واقع فاقد پایه و اساس تعلیمی بوده و با مفاد کلام خداوند کاملا مغایر است. این موارد، باعث تردید و آشفتگی بسیاری گردیده است. به هر حال باید دانست که ریشه اصلی تردیدها به کلام خداوند مربوط نبوده، بلکه ناشی از سو تعبیر و تحلیل های غلط انسانی می باشد.

اگر برای انسان امکان پذیر می شد که یک درک کاملی از خداوند و اعمال او داشته باشد، در آنصورت، با رسیدن به چنین جایگاهی، هیچ گونه پیشرفتی در کشف حقایق، رشد علم و دانش و توسعه افکار و اندیشه ها حاصل نمی شد. در آنصورت، خداوند نمی توانست قدرت برتر تلقی گردد، و انسان با رسیدن به سر حد دانایی و کمال، از توسعه و پیشرفت باز می ماند. بنابراین بیایید خدا را شکر کنیم که چنین چیزی اتفاق نیفتاد. خداوند، قدرت مطلق و لایتنهاهی است که در او، “ همه گنجهای حکمت و معرفت نهفته است”. (کولسیان ٢ آیه ٣). اگر انسان تا به ابدیت، درباره او تحفص کرده و تعلیم گیرد، هرگز نخواهد توانست به عمق حکمت، معرفت، قدرت و نیکویی های او دست یابد.

خداوند می خواهد که حقایق مربوط به کلامش برای همیشه به قومش آشکار شود. اما برای کسب این حقایق، تنها یک راه وجود دارد و آن، هدایت روح القدس است، او که خود، الهام بخش کلام خداست. “زیرا کیست که از افکار آدمی آگاه باشد، جز روح خود او”،“ که حتی اعماق خدا را نیز می کاود”. (اول قرنیان ٢ آیات ١٠ و ١١). و وعده منجی به پیروانش این بود که “ چون روح راستی آید، شما را به تمامی حقیقت راهبری خواهد کرد، زیرا او از جانی خود سخن نخواهد گفت، بلکه آنچه را می شنود بیان خواهد کرد و از آنچه در پیش است، با شما سخن خواهد گفت. زیرا آنچه را از آن من است گرفته، به شما اعلام خواهد کرد.” (یوحنا ١٦ آیات ١٣ و ١٤).

خداوند می خواهد که انسان قدرت اندیشه خود را بکار گرفته و تقویت نماید. مطالعه کتاب مقدس فکر واندیشه انسان را به قدری تعالی بخشیده و تقویت می کند که هیچ کتاب دیگری نمی تواند این کار را انجام دهد. با این وجود، باید از پرستش اندیشه که در معرض ضعفها و ناتواییهای انسانی قرار دارد، بر حذر باشیم. اگر نمی خواهیم که آیات کتاب مقدس برای ما پوشیده و مبهم بماند، آنطور که از درک ساده ترین حقایق آن درمانده شویم، باید ایمان ساده و صمیمی یک کودک را داشته و آماده برای یادگیری و مشتاق دریافت کمک از روح القدس باشیم. درک قدرت و حکمت خداوند و پی بردن به ضعفهایمان برای فهم عظمت و بزرگی او، باید روح فرتنی را در ما پدید آورد تا کلام او را طوری مطالعه کنیم که گویی به حضور پاک و مقدس وی وارد شده ایم. بدین ترتیب، هنگامیکه به مطالعه کتاب مقدس می پردازیم، باید به برتریها و قدرت مطلق خداوند اعتراف کرده و با تمامی دل و جان در مقابل وی سر تعظیم فرود آوریم.

موارد زیادی وجود دارند که ظاهرا مشکل و مبهم به نظر می رسند، اما خداوند آنها را برای کسانی که در جستجوی درک حقیقت هستند، روشن و قابل فهم خواهد ساخت. اما باید دانست که بدون هدایت روح القدس، همواره در معرض کج فهمی نسبت به حقایق کتاب مقدس قرار خواهیم گرفت و ممکن است آنها را به غلط تفسیر کنیم. بعضی اوقات مطالعه کتاب مقدس نه تنها سودمند نخواهد بود، بلکه موجب آسیب های جدی می گردد. هنگامیکه کلام خداوند بدون دعا و نیایش مورد مطالعه قرار می گیرد، و یا هنگامیکه افکار و اندیشه های فرد به سوی خداوند معطوف نیست و یا در هماهنگی با اراده او نیست، ذهن به واسطه تردیدهای فراوان، آشفته و مبهم می شود. به نحوی که شخص با مطالعه بیشتر کلام خدا، دچار شک و تردید بیشتری می شود. و در نتیجه آن شیطان کنترل فکر را در دست گرفته و تفسیرهایی را ارائه می دهد که واقعی و صحیح نمی باشد. هرگاه افراد با سخنان و اعمالشان در طلب هماهنگی با خداوند نیستند، هر قدر هم که تعلیم دیده باشند در فهم کتاب مقدس دچار خطا و اشتباه خواهند شد و اعتماد کردن به تفسیر و توضیحات ایشان در مورد کلام خداوند، خطرناک خواهد بود. آنانی که صرفا برای یافتن تضادهای ظاهری، کتاب مقدس را مورد مطالعه قرار می دهند، از بصیرت روحانی برخوردار نخواهند شد. و با این نگرش مخدوش، دلایل زیادی را برای شک کردن به موضوعات ساده و قابل فهم کتاب مقدس، خواهند افت. آنان برای توجیه کردن تردیدهایشان، حقایق کلام خداوند را غیر واقعی و تردید آمیز نشان خواند داد.

دلیل واقعی شک و تردید، در بسیاری از موارد، علاقه و دلبستگی به گناه است. زیرا تعالیم و محدودیتهای کلام خداوند از نظر انسانهای مغرور و دوستدار گناه ناخوشایند است و آنانی که در اطاعت از مقررات آن بی میل هستند، همواره آماده اند تا به معتبر بودن کلام تردید کنند. برای رسیدن به حقیقت باید اشتیاق خالصانه ای برای شناخت ان داشته باشیم و با تمامی دل از آن پیروی کنیم. و همه کسانی که با این روحیه به مطالعه کتاب مقدس می پردازند، شواهد فراوانی را در تایید الهی بودن آن خواهند یافت. آنان در مورد حقایق آن آگاهی خواهند یافت، حقایقی که ایشان را بسوی نجات و رستگاری هدایت خواهد کرد.

مسیح گفته است: “ اگر کسی براستی بخواهد  ارده او را به عمل آورد، درخواهد یافت که آیا این تعالیم از خداست. ” یوحنا ٧ آیه ١٧ . به جای سوالات بی مورد و خرده گیری های نابجا درباره چیزهایی که قادر به فهم آنها نیستند، به نورانیت حقایقی توجه کنید که از این پس بر شما می تابد، و شما حقایق بزرگتری خواهید یافت، با فیض مسیح، هر وظیفه ای را که برای درک حقایق کلام خدا به شما محول کرده است، انجام دهید، و به این نحو قادر خواهید شد تا حقایق دیگری را که اکنون به آنها تردید دارید، به درستی درک کنید. مطلبی که برای تمامی افراد چه باسواد و چه عامی، روشن و قابل فهم است، مفید بودن تجربه در همه مسائل زندگی است. خداوند از ما می خواهد تا واقعیت کلام او را در زندگی خودمان تجربه و اثبات کنیم.

او به ما می گوید:“ بیایید امتخان کنید و ببینید که خداوند نیکوست! خوشا به حال کسانی که به او پناه می برند!” (مزامیر باب ٣٤ آیه ٨) به جای اینکه سخن دیگران را باور کنیم، باید خودمان آن را تجربه کنیم. خداوند می فرماید:“ بخواهید تا بیابید و شادی تان کامل شود” ( یوحنا ١٦ آیه ٢٤). وعده های او تحقق خواهند یافت. زیرا خداوند در انجام وعده هایش با شکست مواجه نمی شود و نخواهد شد. و همانطور که به عیسی نزدیک تر می شویم و در پری محبت او شادی می کنیم، تردیدها و تاریکی ها در نور حضور او ناپدید خواهد شد.

پولس رسول می گوید: که خداوند “ ما را از قدرت تاریکی رهانیده و به پادشاهی پسر عزیزش منتقل ساخته است” ( کولسیان ١ آیه ١٣). و هر کس که از مرگ به حیات منتقل شده است قادر است تا “ به راستی خداوند مهر تایید بزند” (یوحنا ٣ آیه ٣٣). او می تواند شهادت بدهد که “ به کمک نیازمند بودم و آن را در عیسی یافتم. همه نیازهایم برآورده شد و روح گرسنه من ارضا گردید و اکنون کتاب مقدس برای من، مکاشفه مربوط به عیسی مسیح است. آیا میدانی که چرا به مسیح ایمان دارم؟ زیرا او برای من، منجی آسمانی است. چرا به کتاب مقدس ایمان دارم؟ زیرا در یافتم که این کتاب، ندای خداوند به روح من است.” ما باید با تمامی دل ایمان داشته باشیم که کتاب مقدس حقیقت است و مسیح نیز فرزند خداست. و به این ترتیب خواهیم دانست که از افسانه های دروغین پیروی نمی کنیم. پطرس برادرانش را تشویق می کند که “ در فیض و شناخت خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح رشد کنید” (دوم چطرس ٣ آیه ١٨).

هنگامیکه قوم خداوند در فیض رشد می کنند، همواره در حال کسب درک روشنی از کلام او خواهند بود. آنان نوری تازه و زیبا در حقایق پاک و مقدس آن خواهند یافت. چنین حقیقتی در تمامی اعصار در تاریخ کلیسا و تا ابد ادامه خواهد یافت. “ شاهراه راستی و عدالت مانند نور سحرگاهان است که هر چه روز کاملتر می شود درخشش آن بیشتر می شود” (امثال ٤ آیه ١٨).

امید که از این پس به واسطه ایمان، در پیمان خداوند جهت رشد روحانی و عقلی خود چنگ زده، متوسل گردیم. چرا که به این ترتیب قوای ادراکی انسان با الوهیت خداوند متحد شده و توانایی روحانی ما، در رابطه مستقیم با سرچشمه فیض و نورانیت الهی قرار خواهد گرفت. ما شادمان خواهیم بود، از آنرو که موضوعاتی که اسباب آشفتگی و سر در گمی ما شده بودند، از این پس، در مال اندیشی خداوند، روشن و ساده خواهند بود و مسائلی که درک آنها بسیار مشکل بنظر می رسید، از این پس بسیار آسان و قابل حل خواهند بود. به جای درکی گنگ و بی معنی به واسطه اندیشه ای الهی، می توانیم در هماهنگی بسیار زیبایی با آفریدگار هستی قرار گیریم، چرا که“من تا کنون از پس شیشه ای تیره و تار به حقایق نگریسته ام اما از این پس به همان روشنی که خداوند مرا می بیند، من نیز او را درک کرده و خواهیم دید.

(اول قرنتیان ١٣ آیه ١٢)

There are currently no comments.

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.