مقالات

با شک چگونه برخورد کنیم


“با شک چگونه برخورد کنیم” (بر گرفته از کتاب گامهایی به سوی مسیح از خانم الن وایت) بسیاری از مردم ، بویژه آنانی که در زندگی مسیح بی تجربه هستند، بعضی وقتها در مقابل عقاید تردید آمیز دچار آشفتگی می شوند. در کتاب مقدس مطالب زیادی...